Algemene voorwaarden & privacyverklaring 8 December 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van of met fbrelatietherapie te Bussum

 1. Bedrijfsomschrijving
  Fbrelatietherapie is een zelfstandige eenmans-praktijk voor relatietherapie. Femke Boomsma is gekwalificeerd als lid in Opleiding tot 31 augustus 2022, daarna als lid bij de NVRG, voor de levering van deze diensten, ziewww.fbrelatietherapie.nl
 2. Definities
 3. Behandelaar: Fbrelatietherapie in de persoon van Femke Boomsma
  b. Cliënt: een natuurlijk persoon (en bij minderjarigheid de ouder(s) met ouderlijk gezag of wettelijke vertegenwoordiging). Bij een gezin of paar zijn alle leden (behoudens minderjarigen) verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van de overeenkomst.
  c. Overeenkomst: een digitaal vastgelegd contract tussen Cliënt en Behandelaar of de offerte na (digitale) acceptatie daarvan. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  a. Behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en haar beroepscode uitvoeren.
  b. Behandelaar heeft een inspanningsverplichting jegens de Cliënt; nooit een resultaatverplichting.
  c. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig aan Behandelaar worden verstrekt, waaronder tevens vallen de juiste en laatst geldende NAW-gegevens. 
  d. De praktische uitvoering van de overeenkomst bestaat uit het voeren van gesprekken. Een gesprek duurt doorgaans 60 minuten.
  e. De diensten worden geleverd op de locatie van Hearthouse of Dfoorce beiden te Bussum, tenzij anders is overeengekomen.
  f. Behandelaar heeft nooit de verplichting gesprekken van Cliënt af te nemen.
  g. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet Cliënt Behandelaar dus schriftelijk in gebreke stellen.
  h. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  i. De overeenkomst kan zowel door Cliënt als door Behandelaar zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Een beëindiging dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden.
  j. Als Behandelaar Cliënt doorverwijst naar (een) andere behandelaar(s) is Behandelaar niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geschiktheid van deze. Cliënt is zelf verantwoordelijk om te beoordelen of deze ingaat op de suggestie van Behandelaar voor een doorverwijzing.
  k. Na beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting van Cliënt bestaan om openstaande rekeningen en de door de beëindiging te laat afgemelde ingeplande consulten aan Behandelaar te voldoen.
 5. Tarieven
  a. Alle tarieven worden vermeld in de door Behandelaar aan Cliënt aangeboden offerte of zijn te zien op de website www.fbrelatietherapie.com.
  b. De tarieven van relatietherapie zijn vrijgesteld van btw.
  d. De diensten voor bovengenoemde therapieën vallen niet onder (door een ziektekostenverzekering) vergoede zorgBehandelaar mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 6. Betalingsvoorwaarden
  a. Betalingen dienen door Cliënt contant, via pin, óf middels overmaking per bankoverschrijding binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur te geschieden, tenzij vooraf anders overeengekomen.
  b. Bij niet tijdige betaling is Cliënt van rechtswege in verzuim. Behandelaar stuurt u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Daarmee is Cliënt vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Behandelaar zijn vordering op Cliënt ter incasso uit handen geeft, is Cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd.
  c. Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Behandelaar binnen vijf dagen na factuurdatum aan Behandelaar schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken.
 7. Afspraken verzetten/Afzeggen
  a. Behandelaar behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht (waaronder: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare en een andere gebeurtenis buiten de wil of schuld van de Behandelaar, die de Behandelaar niet kon voorzien), waardoor Behandelaar zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
  b. Bij afzeggingen of verzetten van gesprekken, door Cliënt binnen twee etmaal (48 uur) voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht bij de Cliënt.
  Gesprekken welke minimaal 48 uur van te voren afgezegd of verplaatst worden, zullen niet in rekening gebracht worden.
  c. De zaterdag en zondag vallen buiten deze etmalen-regeling. Een afzegging op zaterdag of zondag wordt in die zin beschouwd als een afzegging op maandag.
 8. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
  a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle gesprekken worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de Behandelaar als de Cliënt. Echter, als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Behandelaar om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden.
  b. Op alle communicatiemiddelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Behandelaar en de Cliënt degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen zich er van bewust te zijn dat een digitale media door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

Aansprakelijkheid
a. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen of handelingen die de Cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg of na gesprekken met de Behandelaar.
b. Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of immateriële schade.

c. Als Behandelaar aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag van de sessie waar deze betrekking op heeft en in ieder geval tot het bedrag van de door de assuradeur van Behandelaar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

d. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Cliënt en Behandelaar gezamenlijk doorbrengen als daarna.

 1. Eigendomsbehoud
  Alle door Behandelaar geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven het (intellectueel) eigendom van Behandelaar, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Cliënt en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Behandelaar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Klachtenprocedure en overige bepalingen
  a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na vaststelling, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Behandelaar. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Behandelaar in staat is adequaat te reageren.
  b. Voor alle diensten die kunnen worden omschreven worden als: ‘Relatietherapie’ geldt het volgende: Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig de regeling in artikel 12a kan Cliënt gebruik maken van de Klacht- en Tuchtrecht regeling van de Nederlandse vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (www.nvrg.nl) en/of bij de Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL https://www.p3nl.nl/diensten/klachtenregeling
 3. Aantekeningen en (bijzondere) Persoonsgegevens
  a. Cliënt is zich ervan bewust dat Behandelaar bijzondere en algemene Persoonsgegevens (als bedoeld in de AVG) van Cliënt nodig heeft om de opdracht deskundig te kunnen uitvoeren.
  b. Behandelaar maakt aantekeningen op papier (en digitaal) van hetgeen tijdens de therapiesessies ter sprake komt, aangevuld met eigen aantekeningen en slaat deze gegevens indien nodig op, zolang de therapiesessies voortduren tot twee jaar na de laatste therapiesessie . Aantekeningen en dossier van de Behandelaar blijven in beheer van de praktijk en worden niet gedeeld met Clienten. Cliënt geeft Behandelaar door het accepteren van de ‘algemene voorwaarden’ op de website, of het aangaan van een overeenkomst hier uitdrukkelijk toestemming voor.
  b. Cliënt geeft tevens toestemming aan Behandelaar om aantekeningen te vernietigen na het laatste (ingeplande) gesprek tussen partijen.
  c. Het privacy statement van Behandelaar is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst. Het privacy statement is te vinden op: www.fbrelatietherapie.nl.
  d. Informatie naar derden is alleen mogelijk met Cliënt ’s toestemming. Mocht Cliënt informatie willen delen met Cliënt ’s huisarts dan is het gebruikelijk dat behandelaar de huisarts een (korte) brief schrijft over de start en behandeling.
 4. Geen Crisisdienst
  Behandelaar heeft geen crisisdienst. In geval van crisis en Cliënt geen contact kan krijgen met Behandelaar dan dient Cliënt contact op te nemen met Cliënt ‘s huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).
 5. Wijziging van de voorwaarden
  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Bij een verlenging zijn de dan geldende voorwaarden van toepassing.
 1. Toepasselijk recht
  Op de door Behandelaar gedane offertes en aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillenbeslechting
  Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit aangegane overeenkomsten en verrichte diensten of leveringen worden berecht door een bevoegde rechter.

Privacy verklaring

Fbrelatietherapie, gevestigd aan Badhuislaan 6 1402st Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.fbrelatietherapie.nl
Simon Stevinweg 6 Bussum
0680105393

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie fbrelatietherapie persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan de praktijkruimte van fbrelatietherapie
 3. bezoekers van de website van de praktijk (www.fbrelatietherapie.nl);
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van fbrelatietherapie
 5. alle overige personen die met fbrelatietherapie contact opnemen of van wie fbrelatietherapie persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Fbrelatietherapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, lijst met contactgegevens van de klant via een app, internetbrowser en apparaat type, bankrekeningnummer.

(een) betrokkene(n) zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of anderszins) heeft/hebben verstrekt, zoals contactgegevens of andere

persoonsgegevens; met toestemming van de betrokkene(n) worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; geregistreerd zijn als video-opname tijdens behandelingsgesprekken tussen betrokken cliënt(en) en hulpverlener, uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt(en), en/of bij het verlenen van deze toestemming.

Doel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
fbrelatietherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- fbrelatietherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar (een) betrokkene(n) zelf om heeft/hebben gevraagd; het beschermen van vertrouwelijke gegevens; het verbeteren van de behandeling(en), door intervisie, supervisie en training, met behulp van video-registraties van behandelgesprekken.

Rechtsgrond

Fbrelatietherapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

Toestemming van de betrokkene(n). Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; en gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst, of voor het registreren van toestemmingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
fbrelatietherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- ras
- godsdienst of levensovertuiging

- politieke voorkeur
- seksuele leven
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fbrelatietherapie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
- burgerservicenummer (BSN)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

fbrelatiehterapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. fbrelatietherapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Verwerkers

Fbrelatietherapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van fbrelatietherapie persoonsgegevens verwerken. Fbrelatietherapie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Fbrelatietherapie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Fbrelatietherapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. 

Doorgifte buiten de EER

Fbrelatietherapie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt fbrelatietherapie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken fbrelatietherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fbrelatietherapie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fbrelatietherapie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens
Fbrelatietherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fbrelatietherapie.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Fbrelatietherapie kan deze privacy-verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacy-verklaring wordt op de website van fbrelatietherapie gepubliceerd. Het is verstandig deze verklaring te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht fbrelatietherapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met fbrelatietherapie door een e-mailbericht te sturen naar info@fbrelatietherapie.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop fbrelatietherapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met fbrelatietherapie door een e-mailbericht te sturen naar info@fbrelatietherapie.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).